સતત વરસાદી વાતાવરણ ના લીધે ૧૪ કલાક પાંદડા વારંવાર ભીના રહે તો ?


Anthracnose of chilli in Thailand |opallpyp - YouTube


મિત્રો, રોગ એટલે આપણા પાકને અને આપણી આવક ને સૌથી વધુ નુકસાન કરતી પરિસ્થિતિ  એટલે રોગ , રોગ આવી ગયા પછી પાન ખરે તે બેક્ટેરિયલ સ્પોટ હોય કે મરચા પાકે ત્યારે એન્થ્રેક્નોઝના ડાઘ પડે તે રોગ હોય આ  આપણા માટે નુકસાની નો સોદો બને ,  એટલે રોગને તો આવે ત્યાં જ નિયંત્રણ કરવો અથવા આવવાના કારણો જણાય કે તરત જ પગલાં લેવા. 

હવે ૧૪ કલાક છોડ ભીના રહ્યા ઉઘાડ નીકળ્યો કે સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીન + કોપર છાંટી દયો. 

ફરી ૨ - ૫ દિવસ પછી સતત ૧૪ કલાક પાન ભીના રહ્યા તો ફરી છાંટો ૧૪ કલાકથી ઓછા ભીના રહ્યા તો છાંટવાની જરૂર નથી. આવું ધ્યાન નહિ રાખો તો મરચાનો પાકા ફળો નો આ રોગ આવશે ત્યારે તને 125 રૂપિયા નો પંપ થાય તેવી દવા ના છંટકાવ કારસો તોય કાઈ ફેર નહિ પડે તો પછી આખું ચોમાસુ ધ્યાન રાખો , જેટલી વાર પાંદડા સતત ભીના રહ્યા તેટલી વાર છાંટો 

 છંટકાવ કરતા રહો મજૂરી ખર્ચ ભલે વધે પરંતુ સામાન્ય દવાથી તમે રોગ આવતો જ અટકાવી શકશો..0 comments