મરચીમાં આવતો કુકડ મરચીમાં કેવી રીતે આવે છે ? કૂકડ કેટલા પ્રકાર ના હોય છે ?


મરચી ઉગાડનાર ખેડૂતોને પજવનારો અને ખુબ જ નુકશાન કરનારો કૂકડ રોગ 

૧૬ પ્રકારના વાયરસથી થાય છે

જેમાં મુખ્ય કુકુબર મોઝેક વાયરસ (CMV) મોલોથી પ્રસરે છે. 

ચીલી વેઈનલ મોટેલ વાયરસ (CVMV) મોલોથી પ્રસરે છે. 

ચીલી લીફ કર્લ વાયરસ (CLCV) સફેદમાખીથી પ્રસરે છે. 

મગફળી બડ નેક્રોસીસ વાયરસ (GBNV) થ્રીપ્સથી પ્રસરે છે. 

ટૂંકમાં

  ચુસીયા જીવાત જેવી કે મોલો, સફેદમાખી અને થ્રીપ્સ મરચી માં  વાયરસ દ્વારા કૂકડ લાવે છે તે હમેશા યાદ  રાખો.  

ચુસીયા જીવાતના નિયંત્રણ માટે તમારા ખેતરમાં કઈ ચુસીયા જીવાત છે તે જાણવા અને નિયંત્રણ કરવા 

યલો સ્ટીકી ટ્રેપ ખાસ લગાડો. 


0 comments