આપણને મળેલા જંતુનાશક, હિંગ ના પ્રયોગ કે ખાતરના સારા પરિણામો મળ્યા ? ચાલો એકબીજાને કહીને બીજાને પણ મદદ કરીયે , તમારા અનુભવ અમને વોટ્સએપથી મોકલો , ફોટા જરૂર મોકલજો
તમે જો PSAP ખાતર નો  પ્રયોગ કર્યો હોઈ તો તમારા પરિણામો પણ અમને મોકલો , આપણે જે દવા કે જંતુનાશક કે હિંગ ના પ્રયોગો કાર્ય હોઈ અને  સારા અસરકારક પરિણામ મળ્યા હોઈ તો  તે આપણે બીજાને પણ જણાવીએ , આપણી  સફળતા બીજાને પણ  કહીયે , ચાલો જીતો જિતાડો અપનાવીએ 
રમેશભાઈ ના PSAP પરિણામો આ પ્રમાણે મળ્યા 

પી એસ એ પી ખાતર  ના લીધે મરચી ના પાન પહોળા થયા, છોડ માં નવો વિકાસ થયો 
પી એસ એ પી ખાતર  ના લીધે મરચી તંદુરસ્ત અને જુસ્સાવાળી થઇ ગઈ 
પી એસ એ પી ખાતર  ના લીધે છોડ માં ફૂટ ની સંખ્યા વધી - રોગ જીવાત ઓછી થઇ 
પી એસ એ પી ખાતર  લીલા મરચા નો ઉતારો એટલે કે ફળ નું વજન વધ્યું 

પી એસ એ પી ખાતર એક નવા પ્રકાર નું ખાતર છે , વધુ વિગત માટે 9825229966 
0 comments