બી એ એસ એફ કંપનીનું નવું ફુગનાશક મેરીવોન વિષે જણાવજો


બી એ એસ એફ કંપની નવા નવા ફુગનાશક બનાવે છે અને તેથીજ આજે નવા સંશોધન કરતી કંપની ગણાય છે વાંકાનેર ના પાંચદ્વારકા વાંકાનેર માં મરચી ની જાત નૂનહેમ 730 અને નૂનહેમ 702 જાત ઉપર ના નિદર્શન નો વિડીયો હિન્દી માં જુવો 

કેબ્રિઓટોપ અને મેરીવોન આ બે ફુગનાશક મરચી માટે સારા છે 


મેરીવોન  બે ટેક્નિકલ ફ્લુક્ષાપાઈરોકસાડ  અને પાયરાયક્લોસ્ટ્રોબીન નું મિશ્રણ જે અને આ ઝીઓન ટેક્નોલોજી દવારા બનવેલું છે , મરચીના પાક માટે વિવિધ રોગો સામે અસરકારક છે , એકેરે તેનું પ્રમાણ 80 મિલી છે એટલે કે અંદાજે 8 મિલી પ્રતિ પમ્પ વાપરવાની કંપની ભલામણ કરે છે 

પ્રથમ છંટકાવ ફૂલ આવે ત્યારે એટલે કે ફેર રોપણી પછી 45  થી 55 દિવસે  અને બીજો છંટકાવ 75 થી 80 દિવસ ની મરચી હોઈ ત્યારે કરી શકાય .....


આપણી ચેનલ માં જેમણે મેરીવોન વાપર્યું હોઈ તેમના અનુભવો મોકલો , સારા અનુભવો બીજા ને પણ જણાવીએ અને આપણા બીજા મિત્રોની મરચી  સારી બનાવવામાં  મદદ કરીયે 


મેરીવોન ની વધુ વિગત માટે તમે નીચેના ત્રણ નંબર નોંધો 

9978929004      હિતેષ પટેલ 

8435500285.     જગદીશ પટેલ 

7023809901     રાજકોટ સ્ટાફ 


બીજી કંપની ના ફુગનાશક ના અનુભવો હવે પછી 

0 comments