મરચી ની તેજી નો લાભ લેવા ખાતર વાપરવું કઈ રીતે ?


મરચીના ભાવ ટકવા આપણા હાથમાં નથી 

આપણા હાથમાં શું છે ? 

આપણી હાથમાં છે મરચીની કાળજી અને આપણી મરચીમાંથી ઉપજ વધુ મેળવવા આપવા જરૂરી પોષણ આપવાનું પ્લાંનિંગ 

તમારી બાજુના છગનભાઈએ પણ તમે વાવી  છે તે સેમ જાત અને બંને એ એક એકરની મરચી કરી છે , ધરું  અને ફેરરોપણી પણ એકજ દિવસે કરી છે , 

તમે રોજ આંટો મારીને સામાન્ય દવા દ્વારા સારું નિયંત્રણ સમયસર કર્યું છે , તમને ખબર છે કે એક ટન સૂકા માર્ચ કરવા કેટલું પોષણ આપવું પડે તે તમે ક્રમે ક્રમે આપો છો એટલે તમારી મરચી છગનભાઇ કરતા સારી છે 

કારણ તમે પોષણનું મૂલ્ય બરાબર સમજો છો , નવા નવા ખતરો નો સમયસર પ્રયોગ કરી તમે મરચીની ખામશી કરી છે 
છગનભાઇ કરતા તમારે મરચા ના મણિકા વધુ થાય તો તેજીનો લાભ કોને મળ્યો 

ભાવની એંસી  તૈસી વીઘે ઉપજ વધુ થાય તે જીતે 

 
PSAP ડબલ ફાર્મર ઇન્કમ કેટલોગમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે PSAP સંશોધક શ્રી પ્રશાંત કહે છે કે PSAPના સારા પરિણામો મેળવવા માટે નીચેના મુદ્દાનું ધ્યાન રાખો. 
  • એક લીટર પાણીમાં માત્ર  6 થી 8 ગ્રામ PSAP નાખો.  
  • PSAP નો સ્પ્રે વહેલી સવારે અથવા સાંજના ૪ વાગ્યા પછી કરો. 
  • PSAP નો સ્પ્રે કરો ત્યારે વાતાવરણીય તાપમાન ૩૦ સેન્ટીગ્રેડ થી ઓછું હોય તે જુઓ 
  • PSAPનો સ્પ્રે કરો ત્યારે નોઝલ સારી વાપરો જેથી સ્પ્રે એકદમ જીણો થાય અને છોડને પુરેપુરો ભીંજાવો. 
  • PSAP છાંટ્યા પછી ૨ કલાક પહેલા અને પછી વરસાદ કે ઝાકળ ન હોય તે સારી વાત છે. 
  • PSAPનો છંટકાવ વખતે પુરતા પાણીનો વપરાશ કરો. ફાલ અવસ્થાએ એકરે ૨૦૦ લીટર પાણીનો વપરાશ કરો. 
  • PSAPના છંટકાવ ૧૫ થી ૨૫ દિવસના અંતરે અથવા જરૂરિયાત મુજબ વહેલા પણ કરવા જોઈએ.  

 -

0 comments