ઠંડી હોય ત્યારે મરચી ને નાઇટ્રોજન આપવું તો કયા સ્વરૂપે આપવું સારું ?

Reciprocal feeding. Nitrification is a two-step process. First, one set of microorganisms (bacteria and archaea) oxidize ammonia (NH3) to nitrite (NO2−); the ammonia is provided by bacteria that fix nitrogen gas (N2). Nitrite is then oxidized to nitrate (NO3−) by other bacteria. Both sets of organisms gain energy from these reactions, which they use to produce new biomass; the carbon for this is obtained through carbon dioxide fixation by the ammonia oxidizers. Palatinszky et al.3 show that this fuel provision also occurs in the opposite direction. They find that nitrite-oxidizing bacteria express the enzyme cyanase, which allows them to convert cyanate — a breakdown product of environmental cyanide — into ammonium (NH4+) and CO2. The ammonium is converted to ammonia by normal environmental pH conditions. Thus, ammonia-oxidizing bacteria need not rely solely on nitrogen-fixing bacteria to provide their ammonia substrate.

આપણી મરચીને નાઇટ્રોજન તો જોઈએ જ તે યુરિયા સ્વરૂપે આપુ કે એમોનિયમ સલ્ફેટના રૂપમાં કે પછી પોટેશિયમ નાઇટ્રેટના રૂપમાં ? ક્યાં સ્વરૂપે સારું ?

નાઇટ્રોજન આપણે જમીનમાં આપીએ એટલે જમીન માં ખાતરની પ્રક્રિયા શું થાય તે તમે ખબર છે ?

ઉપર ના ચિત્ર માં બેક્ટેરિયાની હાજરી બતાવી છે , આ જમીન વિજ્ઞાન છે


દા. ત. છોડ કાંઈ યુરિયા ખાતો નથી તમે યુરિયા જમીનમાં આપ્યું તો જમીનના ઉપયોગી બેક્ટેરિયાની હાજરીમાં યુરિયા જે અમાઈડ NH2 રૂપમાં છે તેને ઉપયોગી બેક્ટેરિયા એમોનિયમ NH4 માં બદલસે આ બેક્ટેરિયાની હાજરીમાં થાય છે.

ફરી વાર નોંધો કે છોડ યુરિયા ખાતો નથી, જમીન માં એમોનીફીકેશન પછી નાઈટ્રીફિકેશન થાય છે એટલે કે NH4 નુ NO3 નાઈટ્રેટમાં રૂપાંતરણ થાય છે ત્યારે છોડના મૂળ લઈ શકે છે એટલે કે છોડને નાઇટ્રેટ સ્વરૂપ વધારે શુલભ ગણાય. હવે આ બધું બેક્ટેરિયાની હાજરીમાં બને છે. એટલે એ ધ્યાનમાં લેતા ઠંડી વધુ હોય ત્યારે યુરીયાને બદલે એમોનિયમ સલ્ફેટ કે પોટેશિયમ સલ્ફેટ વપરાય.0 comments