મરચીનો ફાયટોપ્થોરા બ્લાઈટ સુકારો આ વર્ષે કોને આવશે ?
વરસાદ વધુ પડ્યો છે , ખેતર માં પાણી ભરાયા રહ્યા હતા  , જ્યાં નિતાર સારો ના હોઈ તેને પુષ્કળ મરચા બેસે ત્યારે ફાઇટોપથોરા  નામનો સુકારો  આવી શકે  , 

ભર ચોમાસે આપણે કીધું હતું કે ત્યારે  કેવા ખેડૂતો એ ચેતી જવું જરૂરી હતું ?

 જે મરચી ઉગાડતા  ખેડૂતે સપાટ ક્યારામાં મરચી વાવી છે. 
પાળા ઉપર મરચી ચોપવી  જોઈએ તે કરી નથી. 
જયારે સતત વરસાદ આવે ત્યારે , જે ખેતર માં પાણીનો નિકાલ પુરતો નથી, 
એક ને એક ખેતરમાં વરસો વરસ મરચી વવાય છે, 
સારા નિતાર વગર  ભેજ વધુ સતત રહેવાથી મરચીના તંતુમૂળમાં બ્લાઈટ લાગે છે

અત્યારે પુષ્કળ ફળ લાગ્યા પછી  જયારે પાણી રેડથી પવાય છે તે દિશા માં આગળ વધી આ રોગ બીજા છોડમાં પણ રોગ લગાડે છે , 
આમ  આખી હારમાં પાણીની દિશા માં  આ રોગ પ્રસરે છે. 
આ રોગ વર્ષો સુધી જમીનમાં દેખા દે છે. 

આનો ઉપાય છે ખેતી પદ્ધતિ બદલો પાળા ઉપર મરચી વાવો જેથી મૂળ પ્રદેશમાં પુરતો નીતાર રહે. 

કઈ દવા નું ડ્રેનચિંગ કરવું તેની વાતો આપણે અગાઉ કરી હતી ,  આવતા વર્ષની મરચીની ખેતીમાટે આજનીખેતી પ્રવીણભાઈ નો બ્લોગ વંચાવો ને વાંચો , જીતો ને જીતાડો 

પાળા કર્યા હોઈ તે ખેડૂત ને મરચી સારી છે તમારી નજીકમાં કોઈએ મ્લચીંગ , પાળા અને ડ્રિપ સાથે મરચી કરી છે તેના અનુભવો તમારી આવતા વર્ષની  ખેતીમાં કામે લગાડો , મરચીની ખેતીમાં આવતા વર્ષે શું કરવું ? આ માટે આજેજ સ્માર્ટ કૃષિ મિત્ર ક્લબ માં જોડાઈ જાવ , જોડાવા માટે તમારું નામ , ગામ આજેજ લખવો 9825229966  , સ્માર્ટ કૃષિ મિત્ર ક્લબની મિટિંગમાં કૃષિ નિષ્ણાંતો આપણને માર્ગદર્શન આપશે 


0 comments