* મરચીના પાનના ટપકાનો રોગ કેવી રીતે લાગે ?

Bacterial Spot of Pepper | Pests & Diseases


મરચીના પાન સતત ૧૪ કલાક વરસાદ કે ઝાકળથી ભીના રહે તો વાતાવરણના બેક્ટેરિયાનું છોડ પર આક્રમણ થાય અને મરચીને ચેપ લાગે, ૧૫ દિવસે પાન પર નાના ટપકા થશે. બીજા ૧૫ દિવસ થશે એટલે બેક્ટેરિયલ સ્પોટ પાનના ટપકાના રોગને લીધે પાન ખરી પડશે, 

ખરેલા પાન જોઈને દવા લેવા જશો તો કેટલું મોડું થયું ગણાય ? કેટલા દિવસ મોડા પડ્યા ? વિચારજો 

0 comments