ફાયટોપથોરા : મરચીમાં પુષ્કળ મરચા આવે પછી અમારી મરચી સુકાઈ જાય છે?

Phytophthora Pepper Blight - How To Prevent Phytophthora Symptoms ...


મરચી સુકાવાના વિવિધ કારણો હોય છે તેમાં એક કારણ મરચીમાં પુષ્કળ મરચા આવે તે સમયે જો પૂરતું પોષણ મળે નહીં તો પણ મરચી માં આવું થાય ,

બીજું કારણ આ અગાઉ આપણી ચેનલ માં વાત થયા મુજબ આપણી ખેતી પદ્ધતિને લીધે ગોંડલ વિસ્તારમાં હવે ફાયટોપથોરા દેખાવા મંડશે , હવે બધા કહેશે કે પ્રવીણભાઈ સાચું તમે કહેતા હતા તે તાપમાને આ રોગ ગોંડલ વિસ્તાર માં જોયા મળ્યો , આ રોગ થી બચવા બદલાવવું જરૂરી છે , તે માટે તમે આવતા વર્ષની ખેતી માટે સ્માર્ટ કૃષિ મિત્ર ક્લબમાં જાડાઈ જજો તમારે મીટીંગમા આવું હોઈ તો નામ નોંધાવી દેજો , મરચી સેમિનાર માર્ચ મહિનામાં યોજાશે 9825229966

બીજું કે જો છોડ નબળો રહે પણ લીલો રહે અને સુકાય નહી, 
જો આવું થતું હોય તો તમે પાળા ઉપર મરચી કરવાને બદલે સપાટ પાણી ભરાય તેવા ક્યારામાં મરચી વાવતા હોય તો તમારે મરચી માં ફાયટોપ્થોરા રૂટરોટ નામનો સુકારો હોય તો પણ આવું થાય,


 આ રોગ ગોંડલ વિસ્તારનો વારંવાર એકજ જમીનમાં મરચી વાવતા ખેડૂતોને જોવા મળે છે જ્યાં મરચી ની ખેતી પાળા પર થતી નથી ત્યાં ખાસ થાય છે આવતા વર્ષે મરચી વાળા માં મરચી કરવી નહિ અને આવતા વર્ષની ખેતી માટે અગાઉથી કૃષિ મિત્ર ક્લબમાં જોડાઈ ને ટ્રેનિંગ લીધા પછી બીજ ખરીદવા સલાહ છે  
સ્માર્ટ કૃષિ મિત્ર ક્લબમાં જોડાવા માટે વોટ્સએપ કરો 9825229966

0 comments