* મારે ગયા વર્ષે મરચાં ઉપર ગોળ ગોળ મોટા ડાઘ પડયા હતા બધુ મરચું ફોરવડમાં ગયું ને ભાવ ઓછા મળ્યા છે આ કયો રોગ છે?


Field Resistance of Chilli Cultivars Against Anthracnose Disease ...

આ રોગનું નામ છે એન્થ્રેક્નોઝ એટલે કે રાઈપરોટ એટલે કે લાલ મરચાનો રોગ. આ રોગ આવી ગયો હોય પહેલા પણ તેના લક્ષણ દેખાય છે મરચા પાકે ત્યારે , એટલે કે આ રોગના લક્ષણો દેખાય છે જ્યારે લાલ મરચાં થયા હોય.

રોગ લાગે છે લીલા મરચા હોય ત્યારે એટલે હવે લાલ મરચા થાય પછી દવા છાંટવાનો આમતો કોઈ અર્થ રહેતો નથી.

જો તમે મરચી કરવાના હોય તો યાદ રાખી લેજો કે ૧૨ કલાક તમારા છોડ અને લીલા મરચાં વરસાદ થી સતત ભીના રહે ત્યારે તમારે દવા છાંટવાની છે જેટલીવાર ૧૨ કલાક છોડ સિઝનમાં ભીના રહે તેટલીવાર દવા છાંટો તો મરચા પાકે ત્યારે એન્થ્રેક્નોઝમાંથી બચી શકાય.

કવચ (ક્લોરોથેનોલીન) ૪૫ ગ્રામ/પંપ અથવા
કેબ્રીઓટોપ (મેટીરામ + પાયરોકલોસ્ટ્રોબીન) ૪૫ ગ્રામ /પંપ અથવા
એમીસ્ટાર (એઝોકસીસ્ટ્રોબીન) ૨૫ મિલી/પંપ અથવા
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ)૪૫ ગ્રામ /પંપ વારાફરતી
જ્યારે જયારે ઉપરોક્ત પરિસ્થિતી નિર્માણ થાય ત્યારે લીલા મરચામાં પણ છાંટવું.

1 comments

  1. यस यैबात सहीहै आपफाॅरमरको. जानकारीदी नमस्ते नमस्ते

    ReplyDelete